جملات الهام بخش و فلسفی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی
 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی

 

 

 

عکس جملات الهام بخش و فلسفی


/ 3 نظر / 22 بازدید
ياس

واقعا زيبا بود جملتون عالي [لبخند]

سحاب

کـ ـوچــه هایـ ِ قدیمی را باریـکـ ـ میساختنَد تا آدَمْ هـ ـا به هَم نزدیکـ ـ تر شَوند حَتی در یکـ ـ گُذَر... اَکنـــ ـون چِقَدر آواره ایم... در این هَمـ ـه اتوبانـ ِ سَرد...!

سحاب

عصر یک جمعه دلگیر...دلم گفت بگویم بنویسم...که چرا عشق به انسان نرسیدست...چرا ب به گلدان نرسیدست و هنوزم که هنوز است...غم عشق به پایان نرسیدست...بگو حافظ دلخسته ز شیراز بیاید بنویسد...که هنوزم که هنوز است...چرا یوسف گمگشته به کنعان نرسیدست و چرا کلبه ی احزان به گلستان نرسیدست...عصر این جمعه دلگیر...وجود تو کنار دل هر بیدل آشفته شود حس...تو کجایی گل نرگس؟التماس دعا....[گل][گل]